15 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

Οι ΟΤΑ οφείλουν να αποστέλλουν μηνιαία στατιστικά στοιχεία με τα οικονομικά τους δεδομένα λόγω μνημονίου.

Άμεση εμπλοκή, και μάλιστα επίσημα, του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ στα οικονομικά των ΟΤΑ του νομού μας, αποτελεί σχετικό έγγραφο που έχει σταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για άμεση ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων.

Παρακολούθηση 

Στο πλαίσιο της μηνιαίας παρακολούθησης των οικονομικών δεδομένων των Δήμων σύμφωνα με την παραπάνω σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναφέρεται, η οποία είναι αναρτημένη, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., οι ΟΤΑ οφείλουν να αποστέλλουν μηνιαία στατιστικά στοιχεία με τα οικονομικά τους δεδομένα, στο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. εντός δώδεκα (12) ημερών από την λήξη του μήνα αναφοράς. Για την απλούστευση των διαδικασιών το Υπουργείο, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δημιούργησε Πληροφοριακό Σύστημα με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.

Του Αποστόλη Ζώη - Η ΕΡΕΥΝΑ - 17/12/2010

Πρόσβαση
Η πρόσβαση στην εφαρμογή, επισημαίνεται, είναι δυνατή από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr/modota., στην οποία υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα και την χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής.
Για τη χρήση μάλιστα αλλά και την εισαγωγή των στοιχείων στη διαδικτυακή εφαρμογή, οι Δήμοι θα πρέπει να ορίσουν τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και τον υπεύθυνο υπάλληλο, στελέχη, τα οποία θα έχουν και το ρόλο του στατιστικού ανταποκριτή ως προς τα οικονομικά στοιχεία του φορέα τους.
Απαραίτητο
Για την ταυτοποίηση των χρηστών, οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη για την ποιότητα των στοιχείων του Δήμου, είναι απαραίτητο να αποσταλούν από το Δήμο τα στοιχεία των παραπάνω στελεχών του..
Με βάση αυτά τα στοιχεία θα δημιουργηθεί Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών, στους οποίους θα χορηγηθούν Κ.Α. πρόσβασης στην εφαρμογή.
Η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος θα υποστηρίζεται από ομάδα που διαθέτει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Πόροι
Όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους των νέων οργανισμών, σύμφωνα με το νόμο οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των Δήμων θα προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού:
α) το 20% των συνολικών εσόδων των ετήσιων εισπράξεων από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.).
β) το 12% των συνολικών εσόδων των ετήσιων εισπράξεων από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
γ) το 50% των συνολικών εσόδων των ετήσιων εισπράξεων από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.

Share in Facebook
Tweet it!