23 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Carl Sagan (1934 – 1996) 

"My parents were not scientists. They knew almost nothing about science. But in introducing me simultaneously to skepticism and to wonder, they taught me the two uneasily cohabiting modes of thought that are central to the scientific method." 

"Οι γονείς μου δεν ήταν επιστήμονες. Δεν ήξεραν σχεδόν τίποτα για την επιστήμη. Όμως, καθώς μου έμαθαν ταυτόχρονα να είμαι σκεπτικιστής (να αμφιβάλω) και να είμαι έμπλεος θαυμασμού (γεμάτος περιέργεια), μου δίδαξαν τους δύο - δύσκολα συνεργάσιμους - τρόπους σκέψης που βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστημονικής μεθόδου."

Καλή διαστημοπεριήγηση!

http://www.solarsystemscope.com/scope.swf

Share in Facebook
Tweet it!