15 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

TRACTATUS LOGICO - PHILOSOPHICUS

Το Tractatus γράφτηκε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (δημοσιεύτηκε το 1921) από τον Ludwig Wittgenstein

και σ’ αυτό εισάγεται η απεικονιστική θεωρία του,

σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο σχηματίζοντας εικόνες των γεγονότων.

Το κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι η διάκριση ανάμεσα στο λέγειν και στο δεικνύναι.

Μετά την ολοκλήρωσή του, ο Βιτγκενστάιν πίστευε πως είχε λύσει όλα τα παραδοσιακά προβλήματα της φιλοσοφίας,

την οποία εγκατέλειψε για περίπου μία δεκαετία.

Η δομή του έργου αποτελείται από αριθμημένες προτάσεις,

συνήθως με τη μορφή αξιωμάτων και χωρίς να δικαιολογούνται.

Οι τίτλοι των 7 κεφαλαίων είναι οι εξής (το 7ο και τελευταίο είναι μόνο τίτλος):

 

1. Die Welt ist alles, was der Fall ist.

The World is everything that is the case.

Ο Κόσμος είναι όλα όσα συμβαίνουν.

2. Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten.

What is the case, the fact, is the existence of atomic facts.

Αυτό που συμβαίνει, το γεγονός, είναι η ύπαρξη ατομικών γεγονότων.

3. Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke.

The logical picture of the facts is the thought.

Η λογική εικόνα των γεγονότων είναι η σκέψη.

4. Der Gedanke ist der sinnvolle Satz.

The thought is the significant proposition.

Η σκέψη είναι η – με νόημα - πρόταση.

5. Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. (Der Elementarsatz ist eine Wahrheitsfunktion seiner selbst.)

Propositions are truth-functions of elementary propositions. (An elementary proposition is a truth-function of itself.)

Οι προτάσεις είναι συναρτήσεις αλήθειας των στοιχειωδών προτάσεων. (Μια στοιχειώδης πρόταση είναι μια συνάρτηση αλήθειας του εαυτού της.)

6. Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist: [ p, ξ, N(ξ) ]. Dies ist die allgemeine Form des Satzes.

The general form of truth-function is: [ p, ξ, N(ξ) ]. This is the general form of proposition.

Η γενική μορφή της συνάρτησης αλήθειας είναι: [ p, ξ, N(ξ) ]. Αυτή είναι η γενική μορφή της πρότασης.

7. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.

Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.

Για όσα δεν μπορεί να μιλάει κανείς, για αυτά πρέπει να σωπαίνει.

Share in Facebook
Tweet it!